Algemene Voorwaarden Osteopathische Behandeling Door ‘Aike Kraaijenvanger Osteopathie voor Dieren’

Aike Kraaijenvanger Osteopathie voor Dieren gevestigd te (7113AE) Winterswijk Henxel aan de Vredenseweg 123, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 55870996, BTW nummer: NL101812711B01, telefoonnummer: 0640953178, e-mailadres: info@osteopathiedieren.nl, website: www.osteopathiedieren.nl.

Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Behandeling: Het doen van osteopathisch onderzoek en behandeling alsmede het verlenen van enige andere diensten waaronder inbegrepen het geven van adviezen ten behoeve van een patiënt dan wel de cliënt.

Behandelingsovereenkomst: Een overeenkomst conform het principe van een inspanningsverbintenis waarbij de cliënt om een behandeling van patiënt verzoekt en Aike Kraaijenvanger Osteopathie voor Dieren dit verzoek honoreert, dan wel het aanbod van Aike Kraaijenvanger Osteopathie voor Dieren om een behandeling van patiënt te starten waarbij de cliënt op welke wijze dan ook heeft aangegeven dit aanbod te (zullen) accepteren.

Cliënt: De patiënteigenaar en/of aanbieder van de patiënt.

Aike Kraaijenvanger Osteopathie voor Dieren: De eigenaar/osteopaat van ‘Aike Kraaijenvanger Osteopathie voor Dieren’, belast met werkzaamheden en bevoegd tot het uitvoeren van osteopathische handelingen.

Patiënt: Het voor een behandeling aangeboden dier.

Algemeen:
Op alle overeenkomsten tot behandeling, diensten en/of levering van productie door Aike Kraaijenvanger Osteopathie voor Dieren zijn onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij vooraf schriftelijk nadrukkelijk anders is overeengekomen.
Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat Aike Kraaijenvanger Osteopathie voor Dieren een aanbod van cliënt om patiënt te behandelen accepteert dan wel een verzoek tot levering van producten of diensten anders dan een behandeling accepteert.
Acceptatie kan zowel plaatsvinden door middel van een bevestiging per e-mail, sms, app of telefonisch van de afspraak voor een behandeling of levering van producten en overige diensten dan wel het starten van een behandeling. Aike Kraaijenvanger Osteopathie voor Dieren is gerechtigd om aan de acceptatie nadere voorwaarden of beperkingen te stellen.

In geval een ander dan de eigenaar een patiënt ter beschikking stelt aan Aike Kraaijenvanger Osteopathie voor Dieren voor een behandeling wordt de behandeling door Aike Kraaijenvanger Osteopathie voor Dieren verricht onder de aanname dat deze persoon of dit bedrijf namens de eigenaar gemachtigd is om patiënt te beschikking te stellen. Indien blijkt dat deze persoon of dit bedrijf niet beschikt over de vereiste machtiging of achteraf blijkt dat de eigenaar van patiënt de machtiging betwist, is hij jegens Aike Kraaijenvanger Osteopathie voor Dieren gehouden de verplichtingen uit de behandelovereenkomst na te komen.

Behandeling:

De behandeling wordt verricht op basis van een inspanningsverbintenis, Aike Kraaijenvanger Osteopathie voor Dieren is niet verplicht tot enige specifieke behandeling noch tot het leveren van enig vooraf bepaald of voorzien resultaat.

De behandeling kan plaatsvinden op de locatie van Aike Kraaijenvanger Osteopathie voor Dieren (Vredenseweg 123) dan wel op een nader gekozen locatie.

De behandeling van patiënt wordt verricht in opdracht van cliënt en onder diens risico en verantwoordelijkheid.

Bij aanvang van de behandeling zal Aike Kraaijenvanger Osteopathie voor Dieren een korte screening uitvoeren. In geval uit deze screening een contra-indicatie blijkt dan wel Aike Kraaijenvanger Osteopathie voor Dieren heeft geen vertrouwen in de behandeling is zij te allen tijde gerechtigd de behandeling af te breken zonder gehouden te zijn tot enige vergoeding van schade of kosten. In dat geval is cliënt gehouden 100% van het behandeltarief aan Aike Kraaijenvanger Osteopathie voor Dieren te voldoen.

De certificering en registratie van Aike Kraaijenvanger Osteopathie voor Dieren staat vermeld op de website van Aike Kraaijenvanger Osteopathie voor Dieren.

Afspraken voor een behandeling die minder dan 24 uur van te voren worden geannuleerd door cliënt zullen door Aike Kraaijenvanger Osteopathie voor Dieren evenwel in rekening worden gebracht.

Met wensen van cliënt zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden, tenzij deze wensen naar het uitsluitend oordeel van Aike Kraaijenvanger Osteopathie voor Dieren niet bijdragen bij de behandeling of de behandeling verstoren dan wel in strijd zijn met wettelijke voorschriften.

Aike Kraaijenvanger Osteopathie voor Dieren kan ten allen tijde voorafgaand aan de behandeling verlangen dat cliënt een akkoordverklaring (al dan niet met overlegging van een identiteitsbewijs) ondertekent voor de te verrichten behandeling en de daaraan verbonden kosten en risico’s.

Op uitdrukkelijke wens van cliënt, en niet eerder dan na overleg met Aike Kraaijenvanger Osteopathie voor Dieren waarin de risico’s en gevolgen van de beëindiging worden besproken, kan de behandeling voortijdig worden beëindigd. In dat geval is Aike Kraaijenvanger Osteopathie voor Dieren in geen geval aansprakelijk voor eventuele schade en kosten als gevolg van de voortijdige beëindiging. Zonder gehouden te zijn tot betaling van enige schade dan wel kosten kan Aike Kraaijenvanger Osteopathie voor Dieren de behandeling voortijdig staken, (i)indien vertrouwen tussen Aike Kraaijenvanger Osteopathie voor Dieren en cliënt dan wel patiënt dermate ernstig is verstoord dat Aike Kraaijenvanger Osteopathie voor Dieren een werkbare situatie niet meer aanwezig acht, (ii) Aike Kraaijenvanger Osteopathie voor Dieren zicht op het standpunt stelt dat (verdere voortzetting van) een behandeling van haar redelijkerwijs niet kan worden verlangd omdat er geen redelijke kans meer is op een succesvolle behandeling. In dat geval is cliënt te allen tijde gehouden de tot dan toe verrichte behandelingen aan Aike Kraaijenvanger Osteopathie voor Dieren te voldoen.

Beeld- en geluidopnames:

Het is niet toegestaan zelf foto-, film-, video- of geluidsopnames te maken zonder uitdrukkelijke toestemming van Aike Kraaijenvanger Osteopathie voor Dieren. Bij het verlenen van toestemming dient de maker van de opnames deze geheel voor eigen gebruiksdoel te maken. De opnames welke met toestemming van Aike Kraaijenvanger Osteopathie voor Dieren gemaakt zijn mogen onder geen enkele voorwaarde, mits met uitdrukkelijke toestemming van Aike Kraaijenvanger Osteopathie voor Dieren, op internet verspreid dan wel gedeeld worden.
Het maken en verspreiden van beeld- en geluidsopnames door Aike Kraaijenvanger Osteopathie voor Dieren van aangeboden patiënt en/of cliënt zal altijd mondeling besproken worden en alleen in overleg met cliënt.

Vergoeding en facturatie:

Voor het uitvoeren van de behandeling(overeenkomst) is cliënt een vergoeding verschuldigd ter hoogte van de tarieven van Aike Kraaijenvanger Osteopathie voor Dieren. De meest recente tarieven staan steeds vermeld op de website van Aike Kraaijenvanger Osteopathie voor Dieren. Genoemde prijzen en tarieven zijn inclusief BTW en eventuele wettelijke verhogingen.

Op verzoek van cliënt kan door Aike Kraaijenvanger Osteopathie voor Dieren een raming voor kosten worden afgegeven. Kostenramingen betreffen uitsluitend de op deze raming specifiek vermelde behandelingen en eventuele producten. Aan een kostenraming kunnen geen rechten worden ontleend daar het slechts een indicatie betreft aan de hand van de op dat moment beschikbare gegevens.
Cliënt zal de voor de behandeling verschuldigde vergoeding onmiddellijk na het volbrengen van de behandeling dan wel levering van producten contact en ineens aan Aike Kraaijenvanger Osteopathie voor Dieren voldoen. Aike Kraaijenvanger Osteopathie voor Dieren zal tevens op dat moment een factuur voor de betreffende behandeling uitschrijven, tenzij wordt afgesproken dat de factuur op een later moment naar cliënt wordt verstuurd.
Aike Kraaijenvanger Osteopathie voor Dieren is gerechtigd om jaarlijks haar prijzen en tarieven aan te passen.
Tevens kan naar keuze van Aike Kraaijenvanger Osteopathie voor Dieren worden ingestemd met betaling door middel van een bankoverschrijving binnen 14 dagen na factuurdatum. In geval tijdige betaling van de verschuldigde vergoeding uitblijft, is Aike Kraaijenvanger Osteopathie voor Dieren gerechtigd zonder voorafgaande schriftelijke aanmaning wettelijke rente in rekening te brengen evenals alle gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten die zij gehouden is te maken ter incasso van de openstaande rekening.
Aike Kraaijenvanger Osteopathie voor Dieren is gerechtigd om geheel of gedeeltelijke vooruitbetaling van de verschuldigde behandelvergoeding door cliënt te verlangen. Cliënt is niet gerechtigd tot enige verrekening of korting.

Vertrouwelijkheid:
Aike Kraaijenvanger Osteopathie voor Dieren respecteert het vertrouwen dat cliënt stelt en beloofd zorgvuldig met de persoonsgegevens om te gaan. Aike Kraaijenvanger Osteopathie voor Dieren is ervan overtuigd dat de bescherming van de bevindingen van het onderzoek en behandeling van cliënt en patiënt van groot belang is. Om kwalitatief hoogstaande en persoonlijke service te kunnen bieden heeft Aike Kraaijenvanger Osteopathie voor Dieren gegevens nodig van cliënt en patiënt.

Aike Kraaijenvanger Osteopathie voor Dieren is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen gegevens en informatie van cliënt en patiënt. Het verstrekken van desbetreffende informatie en gegevens aan derden wordt uitsluitend gedaan in goed overleg met cliënt.

De persoonlijke gegevens van de cliënt zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Aike Kraaijenvanger Osteopathie voor Dieren gebruikt.

Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld. Aike Kraaijenvanger Osteopathie voor Dieren houdt zicht dan ook in alle gevallen aan de eisen die de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Klachten:

Cliënt is verplicht om de door Aike Kraaijenvanger Osteopathie voor Dieren verrichte behandeling dan wel levering van producten of overige diensten onverwijld na ontvangst te controleren op eventuele tekortkomingen. Indien informatie van cliënt over patiënt bewust wordt achter gehouden kan geen enkele aansprakelijkheid gemaakt worden op de verrichte behandeling en/of geleverde diensten door Aike Kraaijenvanger Osteopathie voor Dieren.

Indien cliënt binnen vier weken na de verrichte behandeling en/of geleverde diensten een andere erkende dan wel niet erkende paramedicus de patiënt laat behandeling zonder overleg met Aike Kraaijenvanger Osteopathie voor Dieren, kan geen enkele aansprakelijkheid gemaakt worden op de verrichte behandeling en/of geleverde diensten door Aike Kraaijenvanger Osteopathie voor Dieren.

Eventuele klachten over de verrichte behandeling, levering van producten of overige diensten dienen binnen een termijn van 87 dagen nadat een tekortkoming zichtbaar is geworden of zichtbaar had kunnen worden schriftelijk en gedetailleerd kenbaar te worden gemaakt bij Aike Kraaijenvanger Osteopathie voor Dieren. Indien dit wordt nagelasten door cliënt vervalt iedere aanspraak van cliënt op Aike Kraaijenvanger Osteopathie voor Dieren ter zake een tekortkoming.

Indien Aike Kraaijenvanger Osteopathie voor Dieren een klacht over een behandeling, product of overige dienst gegrond acht, is zij gerechtigd naar eigen keuze:
– voor zover mogelijk, de behandeling of overige dienst alsnog op juiste wijze te verrichten dan wel alsnog het product juist te leveren.

– voor zover nog mogelijk, de tekortkoming ongedaan maken of een product of overige dienst te leveren zonder tekortkoming.

– het door cliënt verschuldigde bedrag te crediteren.

Aansprakelijkheid:

Een uitdrukkelijke voorwaarde voor het ontstaan van enige aansprakelijkheid van Aike Kraaijenvanger Osteopathie voor Dieren is dat cliënt Aike Kraaijenvanger Osteopathie voor Dieren onverwijld na het (moeten kunnen) constateren van een tekortkoming dit schriftelijk en gedetailleerd meld bij Aike Kraaijenvanger Osteopathie voor Dieren voor zover mogelijk vergezeld met een rapport van een onafhankelijke deskundige.
De aansprakelijkheid van Aike Kraaijenvanger Osteopathie voor Dieren uit welke hoofde dan ook is beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Aike Kraaijenvanger Osteopathie voor Dieren in een voorkomend geval aanspraak op uitkering geeft.
Vergoeding van indirecte schade is te allen tijde uitgesloten, waaronder in ieder geval wordt begrepen maar niet beperkt tot: gevolgschade, gederfde winst, gederfde omzet, gemiste besparingen, reputatieschade, schade door (bedrijf)stagnatie, claims van derden en overige indirecte schade.
Voorgaande aansprakelijkheidsbeperkingen komen te vervallen in geval van opzet dan wel bewuste roekeloosheid van Aike Kraaijenvanger Osteopathie voor Dieren. Iedere aanspraak op vergoeding van schade of overige aanspraak uit welke hoofde dan ook komt te vervallen in geval cliënt de door Aike Kraaijenvanger Osteopathie voor Dieren voorgeschreven instructies of handelingen niet of op onjuiste wijze heeft opgevolgd.

Toepasselijk recht en forumkeuze:

Op alle (behandel)overeenkomsten tussen de Aike Kraaijenvanger Osteopathie voor Dieren en de cliënt is uitsluitend het Nederlands Recht van Toepassing. In geval van een geschil dat behoort tot de wettelijke competentie van de Arrondissementsrechtbank, is de rechtbank in de plaats van vestiging van Aike Kraaijenvanger Osteopathie voor Dieren bevoegd van het geschil kennis te nemen, onverminderd de bevoegdheid van Aike Kraaijenvanger Osteopathie voor Dieren een geschil aan de volgens de wet bevoegde rechter voor te leggen.