Privacyverklaring en toestemming verwerking persoonsgegevens

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking gesteld. Als klant van Aike Kraaijenvanger Osteopathie voor Dieren heeft u het recht om te weten hoe ik met uw persoonsgegevens om ga. Hieronder wordt dit uitgebreid omschreven.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Aike Kraaijenvanger Osteopathie voor Dieren kan uw (persoons)gegevens verwerken wanneer u gebruikt maakt van de diensten van de osteopathie praktijk. Als u het contactformulier op de website gebruikt verstrekt u ook (persoons)gegevens die door de onderneming verwerkt worden.

Gegevens die verwerkt worden door Aike Kraaijenvanger Osteopathie voor Dieren zijn:

 • NAW gegevens diereigenaar
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Naam, afstamming, chipnummer, geslacht, ras en leeftijd van uw dier
 • Bezoekadres waar uw dier verblijft
 • Gegevens van de dierverzekering waar uw dier verzekerd is
 • Declaratiegegevens
 • Verwijsgegevens
 • Gegevens dierenarts/ specialist/ verwijzer
 • Informatie uit anamnese, onderzoek almede het behandeljournaal
 • Vragenlijsten/ klinimetrische instrumenten

Doel
Aike Kraaijenvanger Osteopathie voor Dieren verwerkt uw gegevens:
– ten behoeve van de behandeling van uw dier
– om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom vraagt of indien u geïnformeerd
dient te worden. Indien u telefonisch niet bereikbaar bent kan schriftelijk contact met u opgenomen
worden (e-mail en/of per post).
– om na toestemming van de diereigenaar contact met derden op te kunnen nemen zoals collega’s en
dierenartsen.

Informatie uit de anamnese, het onderzoek en de behandeling wordt gebruikt om het behandelverloop inzichtelijk te maken. Hiertoe behoren eventuele vragenlijsten en klinimetrische instrumenten.

Duur
Aike Kraaijenvanger Osteopathie voor Dieren bewaart uw gegevens voor onbepaalde tijd als tekst document op de bedrijfscomputer en/of externe harde schijf. Uw gegevens worden voor geen enkel ander doel gebruikt dan het verlenen van zorg passend bij uw hulpvraag.

Delen
Aike Kraaijenvanger Osteopathie voor Dieren verstrekt alleen gegevens aan derden indien u hier toestemming voor geeft en/of uitsluitend in die gevallen indien sprake is van een noodsituatie waarin u zelf geen toestemming meer kunt geven en uw gezondheid of die van uw dier in gevaar is.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw (persoons)gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage correctie of verwijdering indienen via info@osteopathiedieren.nl.
Aike Kraaijenvanger Osteopathie voor Dieren zal zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek reageren.
Houdt u er rekening mee dat Aike Kraaijenvanger Osteopathie voor Dieren als onderneming wettelijk gehouden is de gegevens 15 jaar te bewaren.

Intrekken
U heeft het recht om uw toestemming voor verwerking van gegevens in te trekken. Dit kunt u schriftelijk aangeven via info@osteopathiedieren.nl.

Klachten
U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien Aike Kraaijenvanger Osteopathie voor Dieren bovengenoemde aantoonbaar niet naleeft.

Beveiliging
Aike Kraaijenvanger Osteopathie voor Dieren neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan, volgens de normering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit wordt regelmatig geëvalueerd. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@osteopathiedieren.nl.

Heeft u vragen over deze privacyverklaring neem dan contact met mij op.